صفحه اصلی - AMDB - Afganistán - catálogo del mundo de habla hispana

صفحه اصلی - AMDB

  • 2021-12-31Fecha de colección
  • 2022-02-15Actualizado
صفحه اصلی - AMDB
  • Dirección web:www.amdb.af
  • Servidor IP:88.99.74.234
  • Descripción del lugar:(AMDB) مکانی است برای همه مخاطبان سینمای افغانستان تا در میان محصولات موردعلاقه خود با دیگران تبادل‌نظر کنند و امتیاز بدهند، عکس،تریلر و کارنامه هنرمندان را ببینند

nombre de dominio:www.amdb.afValuación

acerca de 5000~500000

nombre de dominio:www.amdb.affluir

572

nombre de dominio:www.amdb.afBueno o malo

Tranquilidad de espíritu. naturaleza auspiciosa auspicioso

sitio web:صفحه اصلی - AMDBPesos

4

sitio web:صفحه اصلی - AMDBIP

88.99.74.234

sitio web:صفحه اصلی - AMDBcontenido

صفحهاصلی-بانکاطلاعاتیفیلمافغانستان(AMDB) varmi_version='8.18'; varmi_track_user=true; varmi_no_track_reason=''; vardisableStrs=[ 'ga-disable-G-54X9EEXXNW', 'ga-disable-UA-5-1', ]; /*Functiontodetectoptedoutusers*/ function__gtTrackerIsOptedOut(){ for(varindex=0;index-1){ returntrue; } } returnfalse; } /*Disabletrackingiftheopt-outcookieexists.*/ if(__gtTrackerIsOptedOut()){ for(varindex=0;index functionmonsterinsights_forms_record_impression(event){ monsterinsights_add_bloom_forms_ids(); varmonsterinsights_forms=document.getElementsByTName("form"); varmonsterinsights_forms_i; for(monsterinsights_forms_i=0;monsterinsights_forms_i=0){ monsterinsights_form_id=monsterinsights_forms[monsterinsights_forms_i].parentElement.parentElement.parentElement.getAttribute('id'); if(monsterinsights_form_id&&0===monsterinsights_form_id.lastIndexOf('nf-form-',0)){ /*Ifso,let'sgrabthatandsetittobetheform'sID*/ tokens=monsterinsights_form_id.split('-').slice(0,3); result=tokens.join('-'); monsterinsights_forms[monsterinsights_forms_i].setAttribute('id',result); /*Nowwecandojustwhatwedidabove*/ monsterinsights_form_id=monsterinsights_forms[monsterinsights_forms_i].getAttribute('id'); skip_conversion=true; } } if(monsterinsights_form_id&&monsterinsights_form_id!=='commentform'&&monsterinsights_form_id!=='adminbar-search'){ __gtTracker('event','impression',{event_category:'form',event_label:monsterinsights_form_id,value:1,non_interaction:true}); /*IfaWPFormsForm,wecanusecustomtracking*/ if(monsterinsights_form_id&&0===monsterinsights_form_id.lastIndexOf('wpforms-form-',0)){ continue; } /*FormiddableForms,usecustomtracking*/ if(monsterinsights_forms_has_class(monsterinsights_forms[monsterinsights_forms_i],'frm-show-form')){ continue; } /*IfaGrityForm,wecanusecustomtracking*/ if(monsterinsights_form_id&&0===monsterinsights_form_id.lastIndexOf('gform_',0)){ continue; } /*IfNinjaforms,weusecustomconversiontracking*/ if(skip_conversion){ continue; } varcustom_conversion_mi_forms=false; if(custom_conversion_mi_forms){ continue; } var__gaFormsTrackerWindow=window; if(__gaFormsTrackerWindow.addEventListener){ document.getElementById(monsterinsights_form_id).addEventListener("submit",monsterinsights_forms_record_conversion,false); }else{ if(__gaFormsTrackerWindow.attachEvent){ document.getElementById(monsterinsights_form_id).attachEvent("onsubmit",monsterinsights_forms_record_conversion); } } }else{ continue; } } } functionmonsteصفحه اصلی - AMDBrinsights_forms_has_class(element,className){ return(''+element.className+'').indexOf(''+className+'')>-1; } functionmonsterinsights_forms_record_conversion(event){ varmonsterinsights_form_conversion_id=event.target.id; varmonsterinsights_form_action=event.target.getAttribute("miforms-action"); if(monsterinsights_form_conversion_id&&!monsterinsights_form_action){ document.getElementById(monsterinsights_form_conversion_id).setAttribute("miforms-action","submitted");__gtTracker('event','conversion',{event_category:'form',event_label:monsterinsights_form_conversion_id,value:1,}); } } /*AttachtheeventstoallclicksinthedocumentafterpeandGAhasloaded*/ functionmonsterinsights_forms_load(){ if(typeof(__gaTracker)!=='undefined'&&__gaTracker&&__gaTracker.hasOwnProperty("loaded")&&صفحه اصلی - AMDB__gaTracker.loaded==true){ var__gaFormsTrackerWindow=window; if(__gaFormsTrackerWindow.addEventListener){ __gaFormsTrackerWindow.addEventListener("load",monsterinsights_forms_record_impression,false); }else{ if(__gaFormsTrackerWindow.attachEvent){ __gaFormsTrackerWindow.attachEvent("onload",monsterinsights_forms_record_impression); } } }elseif(typeof(__gtTracker)!=='undefined'&&__gtTracker){var__gtFormsTrackerWindow=wصفحه اصلی - AMDBindow;if(__gtFormsTrackerWindow.addEventListener){__gtFormsTrackerWindow.addEventListener("load",monsterinsights_forms_record_impression,false);}else{if(__gtFormsTrackerWindow.attachEvent){__gtFormsTrackerWindow.attachEvent("onload",monsterinsights_forms_record_impression);}}}else{ setTimeout(monsterinsights_forms_load,200); } } /*CustomNinjaFormsimpressiontracking*/ if(window.jQuery){ jQuery(document).on('nfFormReady',function(e,layoutView){ varlabel=layoutView.el; label=label.substring(1,label.length); label=label.split('-').slice(0,3).join('-');__gtTracker('event','impression',{event_category:'form',event_label:label,value:1,non_interaction:true}); }); } /*CustomBloomFormtracker*/ functionmonsterinsights_add_bloom_forms_ids(){ varbloom_forms=document.querySelectorAll('.et_bloom_form_contentform'); if(bloom_forms.length>0){ for(vari=0;i

Sitio:صفحه اصلی - AMDBReporte

Si hay una infracción del sitio, haga clic en InformarReporte

Información recomendada

Sitio recomendado